Privacy Policy

Adatkezelési tájékoztató

A jelen weboldalon keresztül folytatott személyes adatkezelésekről a weboldal üzemeltetője, a Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 41. VI. emelet, email: office@nblegal.hu, “Ügyvédi Iroda”) az alábbiakban foglaltakkal tájékoztatja Önt, az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (“GDPR”)  rendelkezései szerint.

A weboldalon keresztül történő személyes adatkezelések érintettje mindazon személyek, akik az Ügyvédi Irodát az office@nblegal.hu email elérhetőségen megkeresik. Ezen tevékenység folyamán megvalósuló személyes adatkezelési tevékenység vonatkozásában az adatkezelő a Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda. Az adatkezelő képviselője dr. Nagy-Baranyi Nóra, elérhetősége: office@nblegal.hu.

Az Ügyvédi Iroda részére e-mailt küldő természetes személy érintettek személyes adataira vonatkozó adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pont, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, amely szerződés az ügyvédi megbízási szerződés. Azon jogi személyek vonatkozásában, amelyek kapcsolattartója küld e-mailt az Ügyvédi Iroda részére, az adatkezelés jogalapja a jogi személy és az Ügyvédi Iroda azon jogos érdeke, hogy egymással írásban felvegyék a kapcsolatot és kommunikálhassanak az Ügyvédi Iroda által nyújtott szolgáltatásokról, ügyvédi megbízásról. A kezelt személyes adatok köre az üzenetet író természetes személy érintett neve és e-mail címe, illetve valamennyi adat, amelyet az érintett üzenetében megad. Az adatkezelés időtartama 1 hónap, amennyiben ügyvédi megbízás nem jön létre a felek között. Az Ügyvédi Iroda az érintettet, amennyiben további adatkezeléssel érintett, az adatkezelési tevékenységéről külön tájékoztatja.

Kapcsolatfelvétel esetén a levelezéshez az Ügyvédi Iroda által igénybe vett adatfeldolgozó a Google LLC (USA, Google Data Protection Office, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, California 94042). Az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét Google LLC által alkalmazott adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés biztosítja, amely tartalmazza az Európai Unió Bizottsága által az EGT-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételeit (Standard Contractual Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a bizottság részére.

Ön, mint érintett a következő jogokkal rendelkezik az adatkezelésekkel kapcsolatban:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Ügyvédi Iroda nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket az érintetti jogokról, illetve az Ügyvédi Iroda az alábbiaknak megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. 

Az Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül, de az érintett joggyakorlással (lásd GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Ügyvédi Iroda a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az Ügyvédi Iroda nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Hozzáférési jog: az érintett tájékoztatásra jogosult arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó információkról és megfelelő garanciákról. 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ügyvédi Iroda az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Ügyvédi Iroda az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Az érintett hozzáférési jogát az ügyvédi titoktartási kötelezettség szabta keretek között gyakorolhatja. 

Az Ügyvédi Iroda hangsúlyozza, hogy nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és a rendelkezésre álló adatokból nem alkotnak profilt az érintettekről.  

Helyesbítési jog : az érintett jogosult kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

Törléshez való jog : Az érintett kérésére, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül történő törlésére, amennyiben

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Kiemeljük, hogy a törléshez való jog szabályai nem alkalmazandók, ha az adatkezelés szükséges: a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozáshoz való jog : az érintett kérésére az adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:  Ön érintettként jogosult arra, hogy az Önre vonatkozóan, az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Ön által adott hozzájárulás vagy az Önnel létrejövő szerződés megkötése, teljesítése, és az adatkezelés automatizáltan történik.

Tiltakozás az adatkezelés ellen:  Ön jogosult továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek jogalapon alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A kérelmek benyújtására az Ügyvédi Iroda székhelyére eljuttatott postai küldeményben van elsődlegesen lehetőség. Az Ügyvédi Iroda a kérelmeket 1 hónap alatt válaszolja meg, kivéve, ha a kérelem tartalma, vagy a kérelmek száma a határidő meghosszabbítását indokolják. Ilyen körülmény fennállása esetén az Ügyvédi Iroda tájékoztatja az érintett kérelmezőt.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az egyes tagállamokban illetékes felügyeleti hatóságokkal kapcsolatban bővebb információt az Európai Adatvédelmi Testület honlapján ide kattintva talál. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az érintett bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg:  http://birosag.hu/torvenyszekek .